Tasapainoista tietoa maailmankaikkeudesta

Kategoria: Viktor Schauberger

Viktor Schaubergerin havainnot ja tutkimukset luonnon energioista osa 2

Energia ja aine

Emme pysty havaitsemaan energiaa. Pystymme näkemään vain seurauksia, joita energian liike saa aikaan. Emme kuitenkaan todella ymmärrä mitä energia on. Jos emme ymmärrä energiaa, emme ymmärrä juuri mitään. Schauberger katsoi, että tämän seurauksena pystymme havaitsemaan vain seurausten maailmaa, mutta emme todellista syyn maailmaa. ​1​

Fysiikka sanoo energian olevan jokin aineen ominaisuus, mutta sillä ei ole määritelmää. Energia on vain ”aineen kyky tehdä työtä”. Schauberger näki asian päinvastoin. Energia ei ole aineen ominaisuus, vaan aine on energian ilmentymä. Energian alkuperä vastaavasti on jossain havaintomaailman tuolla puolen.

Esimerkiksi universumin synty modernin fysiikan mukaan on tapahtunut jonkin kuuman ja tiiviin pisteen äkillisen laajentumisen seurauksena eli alkuräjähdyksenä. Tämä kuvastaakin hyvin nykyihmisen ajattelutapaa, joka ymmärtää vain kuolemaa, muttei elämää eikä näin ollen todellisuudessa kumpaakaan.

Schaubergerin mukaan kaikkeuden on täytynyt syntyä luovan tahdon halusta ilmentyä maailmassa, ja tätä itse asiassa energia pohjimmiltaan onkin. Energia on saanut aikaan erilaisia muotoja erilaisissa kokoluokissa ja luonut myös näkyvän maailman vaikutukset.​1​

Energia haluaa kulkea spiraalimaisesti

Energia haluaa kulkea spiraalimaisia polkuja. Energian kulkiessa se liikuttaa samalla ainetta, mutta karkea aine ei pysty liikkumaan samalla vaivattomuudella kuin energia, minkä vuoksi ainetta alkaa kasaantua. Schauberger piti maapalloa suurena lantakasana, ja sanoi kaiken materian ja kaiken maan päällä elävän koostuvan vain karkeasta jätöksestä, joka on energian liikkeestä jäänyt jäljelle.​1​

Luonnossa spiraaleja on kaikkialla. Niitä voi havaita yhtä hyvin etanan kotelossa, antiloopin sarvissa, kasveissa ja kokonaisissa spiraaligalakseissa. Huolimatta tämän kiistattomasta merkityksestä luonnolle, tiede ei kuitenkaan ole pyrkinyt ymmärtämään ja kopioimaan tätä luonnon dynamiikkaa.​1,2​

Luonto tekee asiat tehokkaasti. Spiraalien ja pyörteiden käyttö ei ole vain sattumaa, vaan niillä on tärkeä syy. Ihmisenkin tulisi ymmärtää spiraaleja ja pyörteitä, ja käyttää niitä teknologiassaan. Toisin sanoen ”ymmärtää ja kopioida luontoa”, kuten Viktor monesti sanoi.

Luonto organisoi, ihminen hajottaa

Minun täytyy antaa energian lähde niille, jotka suojelevat tai pelastavat elämää, mikä tuottaa energiaa niin halvalla, että siihen verrattuna ydinfissio ei pelkästään ole epätaloudellinen, vaan naurettava.

Viktor Schauberger

Schaubergerin mukaan energia kulkee kahteen suuntaan tai kahdella tavalla. Toinen on energiaa keskittävä ja organisoiva imploosio ja sen vastakohtana energiaa ja järjestystä hajottava​*​, räjähtävä voima. Luonto käyttää näitä molempia voimia hyväkseen, mutta ihminen vielä tänäkin päivänä osaa teknologiassaan käyttää vain räjähtävää voimaa. Esimerkiksi energian tuottamisemme perustuu hajottavaan periaatteeseen – oli kyseessä sitten öljyn ja kivihiilen polttaminen tai ydinvoima –, joka on saastuttavaa, hyötysuhteeltaan tehotonta ja luonnonvaroja nopeasti kuluttavaa.

Räjähtävä voima

Kuoleman periaate
Sisältä ulospäin suuntautuva
Tuottaa lämpöä
Disorganisoi
Tuottaa kaaosta
Tuottaa ääntä
Hajottaa energiaa
Palaminen, räjähdys, säteily, radioaktiivisuus

Keskittävä voima (imploosio)

Elämän periaate
Ulkoa sisäänpäin suuntautuva
Viilentää
Organisoi
Tuottaa järjestystä
On hiljainen
Tiivistää energiaa pisteeseen
Pyörremyrsky, vesipyörre, galaksi, generoaktiivisuus

Luonnossa imploosio-voima voidaan havainta muun muassa vesipyörteissä, pyörremyrskyissä tai vaikkapa galaksien dynamiikassa. Pyörremyrsky on hyvä esimerkki, kuinka luonto tuottaa voimaa tiivistämällä ulkoa keskustaan päin. Pyörremyrskyn keskellä on kuitenkin ylöspäin suuntautuva liike, imu. Pyörremyrkyssä siis on kaksi vuorovaikutuksessa olevaa voimaa: paine ja imu. ​1​

Syklooni

Imuvoiman tehoa ei voi vähätellä, sillä esimerkiksi pyörremyrsky onnistuu nostamaan kokonaisia talojakin ilmaan. Tehoa tärkeämpi ominaisuus on kuitenkin hyötysuhde, sillä räjähdysvoimalla tuotetun energian, kuten polttomoottorin hyötysuhde on parhaimmillaan vain 30%. Suurin osa energiasta muuttuu kitkan kautta lämmöksi.

Imploosio-moottori on periaatteeltaan täysin vastakkainen räjähdys-moottorille. Jälkimmäisen käyttäessä hyväkseen räjähdyksen aiheuttamaa painetta, edellä mainittu käyttää imploosion aikaan saamaa imuvoimaa. Räjähdys-moottori saa aikaan kitkaa ja aiheuttaa hiukkasten kuumenemisen. Sen sijaan imploosio-moottori toimii kitkattomasti, hiljaisesti, saa aikaan lämpötilan tippumista, ja sen hyötysuhde on lähes 100%. ​3​

Schaubergerin rakentamista ja suunnittelemista laitteista on jäänyt jäljellä hyvin vähän tietoa ja se vähäinenkin tietoa on epätarkkaa. Yksi esimerkki tällaisesta on ”biologinen sukellusvene”, joka perustui vorteksi-pohjaiseen ”taimen-turbiiniin”. Tämä laite perustuu siihen työntö- ja imuvoimaan, jonka tämä turbiini saa aikaan imemällä vettä keskiosasta sisään ja ohjaamalla sen sivuille sillä tavoin, että se muodostaa hallitun vesipyörteen eli vorteksin sukellusveneen ympärille.

”Biologinen sukellusvene”
Turbulent valmistaa imploosio-periaatteeseen pohjautuvia vesivoimaloita.

Tämä periaate vastaa hyvin paljon Walter Russelin genero-radiatiivista periaatetta, jonka mukaan maailmankaikkeus toimii kaksisuuntaisen pumpun tavoin ikuisesti laajenemista ja supistumista vuorottelemalla. Tämän periaatteen mukaan molemmat näistä on yhtä välttämättömiä ja samaan aikaan kaikessa toimivia. Periaatteen toinen puoli tiivistää energiaa yhteen eli keskittää potentiaalia (elämä-puolisko) ja toinen puoli hajottaa energiaa alhaisemman potentiaalin tilaan. Esimerkiksi pilvessä oleva vesipisara lisää vähitellen potentiaaliaan, kunnes se sataa alas maahan kasvattaen lisää potentiaaliaan. Vastaavasti maanpinnalla olevan veden haihtuessa se vähentää potentiaaliaan sekä nousee ja laajenee vesihöyrynä takaisin taivaalle.

Elävä vesi

Schaubergerin katsoi, että ihmiset eivät ymmärrä vettä. Vesi ei hänelle ollut pelkkä kemiallinen molekyyli, vaan ensisijaisen tärkeä, elinvoimaa sisällä pitävä elävä organismi. Vesi oli Schaubergerin intohimo, ja tästä syystä häntä on kutsuttu ”vesivelhoksi”.

Vesi haluaa luontaisesti liikkua spiraalimaisesti, mutta ihmiset pakottavat veden kulkemaan suoraan, oli kyseessä sitten kaupungin läpi kulkevasta joesta tai suurella paineella vesijohdoissa kulkevasta juomavedestä. Tällainen luonnoton veden käsittely tuhoaa veden luontaisen tilan ja tällä on suuria haitallisia vaikutuksia jokiin ja käyttämäämme juomaveteen. Ihmisen käsittelemä vesi on vailla elinvoimaa​†​ ja se pilaantuu nopeasti, eikä kasvitkaan sen avulla kasva niin hyvin kuin mitä ne laadukkaalla vedellä kasvaisivat.​4​

Schauberger katsoi veden lämpötilan olevan sen ominaisuuksille hyvin keskeinen, ja kaikista optimaalisin lämpötila hänen mukaansa on +4 C astetta. Palataan takaisin artikkelin ensimmäisessä osassa mainittuun taimen-esimerkkiin, jossa Viktor ihmetteli taimenten kykyä pysyä vaivattomasti paikallaan voimakkaassa virrassa. Viktor teki kokeen, jossa 500 metriä yläjuoksulla jokeen kaadettiin vaivainen sata litraa kuumaa vettä. Lähes välittömästi veden kaatamisen seurauksena taimen muuttui hyvin levottomaksi ja pystyi enää hyvin suurella vaivalla pysymään paikallaan, kunnes lopulta joutui antautumaan virran vietäväksi. Tämä sai Schaubergerin vakuuttuneeksi siitä, että veden lämpötilalla on suuri vaikutus veteen. Muodostiko taimenen keho veden kanssa luonnollisen vorteksin, joka loi tarvittavan työntö/imuvoiman pitääkseen kalan kovassa virrassa paikallaan? ​2​


 1. ​*​
  Toisin sanoen Entropiaa aiheuttava.
 2. ​†​
  Tämän voi ajatella pranana tai Chinä. Ilmeisesti vedessä voi olla sähköinen latauskin. Lautautuneella eli elävällä vedellä on erilaiset ominaisuudet verrattuna ”kuolleeseen” veteen.

Lähteet

 1. 1.
  Coats C. Living Energies: An Exposition of Concepts Related to the Theories of Viktor Schauberger. Gill Books; 2001.
 2. 2.
  Alexandersson O. Living Water – Viktor Schauberger and the Secrets of Natural Energy. Gill Books; 1982.
 3. 3.
  Crabb RH, Thompson TM, eds. IMPLOSION – VIKTOR  SCHAUBERGER  and  the  PATH of NATURAL ENERGY. Unknown; 1985. https://www.bluestarenterprise.com/articles/viktor-schauberger/vitor-schauberger-implosion-the-path-of-natural-energy.pdf
 4. 4.
  Winter D. Super Imploder Results. Fractal Water. Accessed July 1, 2020. https://www.fractalwater.com/research/super-imploder-results/

Viktor Schaubergerin havainnot ja tutkimukset luonnon energioista osa 1

Ymmärrä ja kopioi luontoa

Viktor schauberger

Johdanto

Tämän artikkelin ensimmäinen osa pohjautuu Callum Coatsin teokseen Living Energies – Viktor Schauberger’s brilliant work with natural energy explained ja käsittelee lyhyesti Schaubergerin mielenkiintoista elämää. Artikkelin seuraavissa osissa tullaan käsittelemään Schaubergerin periaatteita ja niiden käytännön sovelluksia liittyen mm. energian tuotantoon, veteen ja maanviljelykseen.

Viktor Schauberger oli vuonna 1885 Itävallassa syntynyt metsänhoitaja ja luonnonfilosofi. Vastoin isänsä tahtoa hän kieltäytyi veljiensä tavoin menemästä yliopistoon, sillä katsoi sen johtavan lokeroivaan ja sulkeutuneeseen ajattelutapaan, joka olisi vastoin luonnon prosesseja. Sen sijaan Viktor seurasi äitinsä neuvoja ja alkoi nuoreksi metsänhoitajaksi. Metsänhoitajana Schauberger pystyi rauhassa havainnoimaan luonnon ilmiöitä ja energian liikkeitä ”luonnon omassa laboratoriossaan”. (Coats 2001, 3.)

Erityisesti häntä kiinnosti veden dynamiikka, ja hän kehitti muun muassa vesikourun ratkaistakseen ongelman, jolla tukkeja saataisiin kuljetettua pitkiä matkoja jokea pitkin. Schauberger havainnoi suurella mielenkiinnolla ja ihmetyksellä taimenien liikkeitä vedessä. Schauberger hämmästeli kuinka ne pystyvät pysymään kovassakin virrassa paikallaan miltei liikkumatta, mutta tarpeen vaatiessa kiihdyttivät itsensä salaman nopeasti eteenpäin. (Coats 2001, 3.)

Kuinka oli mahdollista, että tämä kala pystyi vain vähäisillä pyrstöeviensä liikkeillä pysymään niin liikkumattomana tässä valtavassa virrassa, joka sai sauvani heilumaan niin voimakkaasti, että hädin tuskin pystyin pitämään siitä kiinni?

Mitkä voimat mahdollistivat taimenen voittamaan oman painonsa niin vaivattomasti ja nopeasti, ja samalla voittamaan erityisen voimakkaan veden virtauksen paineen, joka sitä vastaan virtasi?

Viktor Schauberger

Viktor Schauberger kuuluu niihin hyvin harvoihin oman tien kulkijoihin, jotka olivat itse oppineita neroja, joita omana aikanaan ei ymmärretty, ja myöhemmät sukupolvet ovat heidät laajalti unohtaneet. Sen sijaan, että näitä uusia käytännöllisiä teorioita ja periaatteita otettaisiin mielenkiinnolla vastaan, ne koettiin uhkana vallitsevalle järjestykselle. Viktorin tapauksessa tohtori Ehrenberger oli yksi niitä väsymättömiä vastustajia, joka pyrki monilla eri keinoilla estämään Viktorin toimintaa. (Coats 2001, 7.)

Schaubergeristä tekee erityisen kiinnostavan se, että hän ei vain tehnyt yksittäisiä keksintöjä, vaan hän havainnoi luonnon toimintaa ja loi sen avulla universaaleja periaatteita. Schauberger sovelsi oivaltamiaan periaatteita lukuisiin imploosio-pohjaisiin​*​ keksintöihinsä, jotka herättivät muun muassa Natsienkin kiinnostuksen toisen maailmansodan aikana.

Viktor Schauberger esittelemässä generaattorinsa prototyyppiä.

Viktorin elämäntarina lyhyesti

Schaubergerin osaaminen tunnistettiin ensimmäistä kertaa suuremmassa määrin sen jälkeen, kun hän ratkaisi Steyrlingissä suuren metsäalueen omistavan prinssi Adolph zu Schaumburg-Lippen tukkienkuljetusongelman. Prinssi halusi tehdä rahaa puun myymisellä, mutta hänellä ei ollut kunnollista tapaa kuljettaa tukkeja. Schauberger kuitenkin osoitti pystyvänsä siirtämään tukit jokea pitkin erikoisvalmisteisten tukkikourujen avulla, jotka olivat tarkkaan määritelty säätelemään veden virtausta tavalla, joka mahdollisti tukkien vaivattoman kellumisen 30 kilometrin matkan​†​ jokea pitkin. (Coats 2001, 3–8.)

Prinssi Adolph zu Schaumburg-Lippe. wikipedia Commons.

Onnistuneen tukkikouruprojektin myötä 1920-luvulla Itävallan hallitus pyysi professori Philipp Forchheimeria perehtymään Viktorin epätavallisiin teorioihin. Vähitellen Forchheimer tuli johtopäätökseen, että Schaubergerin teorioissa oli totuutta ja vaati, että Viktor kirjaisi löydöksensä ja teoriansa ylös paperille. Forchheimerin mukaan Schaubergerin teoriat eivät olleet vain valideja, vaan lisäksi erittäin arvokkaita. Forchheimer myöhemmin myönsikin, että onneksi hän oli jo eläkkeellä, ettei hänen olisi tarvinnut nöyryyttävästi kertoa oppilailleen, että oli opettanut roskaa viimeiset 40 vuotta. Viktor muun muassa suunnitteli ja loi vesilaitteen prototyypin, jonka avulla oli tarkoitus saada aikaan laadukasta juomavettä. Schaubergerin keksinnön on täytynyt haitata joitakin korkeassa asemassa olevia, sillä poliisin toimesta laite takavarikoitiin ja tuhottiin. (Coats 2001, 5–9.)

Schaubergerin teoriat kantautuivat Adolf Hitlerinkin korviin, joka kutsui Viktorin vuonna 1938 Berliiniin vierailulle esittelemään ajatuksiaan. Hitler kertoi tutustuneensa Schaubergerin papereihin ja piti niitä erittäin kiinnostavina. Viktor esitteli ajatuksiaan puolentoista tunnin ajan Hitlerille ja hänen tieteellisenä neuvonantajanaan toimineelle professori Max Planckille. Esitelmän jälkeen Planckilta kysyttiin mielipidettä ja hänen vastauksensa oli hämmästyttävästi ”tieteellä ei ole mitään tekemistä luonnon kanssa”. (Coats 2001, 5–9.)

Schaubergerin vierailu oli ilmeisesti nolannut tai uhkannut eräiden natsitiedemiesten asemaa, sillä tämän vierailun seurauksena Viktor kaapattiin samana vuonna rutiini lääkärintarkastuksen aikana mielisairaalaan. Viktorin ystävä ja tunnettu yläluokan edustaja Mada Primavesi kuitenkin lähti etsimään Viktoria, sillä hän ei ollut sovittuna aikana palannut lääkärintarkastuksesta takaisin. Primavesi kyseli ympäriinsä ja meni lopulta lääkäriklinikalle, jonne Schauberger oli mennyt tarkastukseen. Suureksi onneksi Primavesi onnistui pelastamaan Schaubergerin juuri ajoissa, sillä hän oli juuri saamassa kuolettavan pistoksen, mikä tuohon aikaan kolmannessa valtakunnassa oli rutiinitoimenpide mielisairaille. (Coats 2001, 5–9.)

Viktor jatkoi hiljaisuudessaan tutkimuksiaan lämmöstä, sähkömagnetimista sekä sentrifugaalisen ja sentripetaalisen liikkeen vastavuoroisuudesta​‡​ . Viktor näki, että imuvoimaa ja painetta on mahdollista käyttää myös voimakkaana käyttövoimana eri kulkuvälineille. Hän onnistuikin patentoimaan vuonna 1936 maailman ensimmäisen ilmaturbiinin​§​, jossa oli sentripetaalinen ”kompressori” ja rihlattu poistoputki. Schauberger kehitti konseptiaan pidemmälle ja hänen laitteensa kuvailtiin myöhemmissä patenteissa pystyvän sekä desalinoimaan merivettä että antamaan käyttövoiman sukellusveneille ja lentokoneille. Viktorin työ kuitenkin varastettiin, kun ensimmäisen toimivan suihkukoneen kehittäjä professori Ernst Heinkel sai Berliinin patenttitoimistosta laittomasti haltuunsa Schaubergerin patenttihakemukset. (Coats 2001, 9–10.)

Toisen maailmansodan aikaan Viktor kutsuttiin kuoleman uhalla Waffen-SS palvelukseen. Schaubergerin tuli kehittää Heinrich Himmlerin alaisuudessa natseille salainen ase. Viktor vaati saada valita projektiinsa haluamansa insinöörit, joiden tuli olla siviilivaatteissa ja asua normaaleissa asumuksissa, sillä Schauberger katsoi pelossa elävien työntekijöiden olevan huonosti tuottavia ja mielikuvituksettomia. Viktor onnistui pyynnössään ja hän sai noin 20–30 insinööriä ja työläistä käyttöönsä. Insinöörit eivät ymmärtäneet mitä olivat rakentamassa, mutta seurasivat ohjeita tarkkaan. Projektin seurauksena kaksi konetta saatiin lopulta rakennettua. Toista näistä kutsuttiin ”repulsaattoriksi” ja toista ”repulsiiniksi”. Molemmat näistä laitteista operoivat tiivistävällä imploosio-periaatteella. Schauberger jatkoi sodan jälkeen imploosion tutkimista. (Coats 2001, 9.)

Viimeisenä lukuna Viktorin elämässä voidaan pitää hänen matkaansa Yhdysvaltoihin, jonne Karl Gerchsheimer ja entinen Donner Steelworksin rikas omistaja Robert Donner kutsuivat hänet kehittämään imploosio-teknologiaansa. Monien vaiheiden jälkeen projekti lopulta kariutui, ja Viktor halusi poikansa Walterin kanssa lähteä takaisin Itävaltaan. Amerikkalaiset eivät olleet tästä mielissään, mutta päästivät heidät lähtemään yhdellä ehdolla. Viktorin täytyi allekirjoittaa sopimuspaperi, joka oli kirjoitettu englanniksi eli kielellä, jota hän ei ymmärtänyt. Viktor lopulta allekirjoitti paperin, joka käytännössä antoi kaikki Viktorin mallit, luonnokset, prototyypit, raportit ja kaiken muuan – nykyisen ja tulevan – intellektuaalisen materiaalin Donner-Gerchsheimer konsortiumin omistukseen. Muutama päivä sen jälkeen kun Viktor palasi Itävaltaan, hän kuoli rikkinäisenä miehenä, joka oli menettänyt kaiken. (Coats 2001, 17–28.)

Lähteet

Coats, Callum
2001 Living Energies – Viktor Schauberger’s brilliant work with natural energy explained. Teos verkossa.


 1. ​*​
  Tämä voidaan ehkä parhaiten kääntää sentripetaaliseksi imuvoimaksi. Huomaa, että tämä ei Schaubergerin yhteydessä tarkoita samaa kuin esimerkiksi wikipedian määritelmä, jossa imploosio on sisäänpäin suuntautuva räjähdys tai kappaleen äkillinen luhistuminen. Artikkelin seuraavassa osassa käsittelen tätä tarkemmin.
 2. ​†​
  Muiden asiantuntijoiden pystyessä kelluttamaan tukkia vaivaisen 50 metrin matkan.
 3. ​‡​
  Tämä on täysin vastaava periaate, mitä toinen 1900-luvun yleisnero, Walter Russell, hahmotteli.
 4. ​§​
  Itävallan patentti no. 145141

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén