Energia ja aine

Emme pysty havaitsemaan energiaa. Pystymme näkemään vain seurauksia, joita energian liike saa aikaan. Emme kuitenkaan todella ymmärrä mitä energia on. Jos emme ymmärrä energiaa, emme ymmärrä juuri mitään. Schauberger katsoi, että tämän seurauksena pystymme havaitsemaan vain seurausten maailmaa, mutta emme todellista syyn maailmaa. ​1​

Fysiikka sanoo energian olevan jokin aineen ominaisuus, mutta sillä ei ole määritelmää. Energia on vain ”aineen kyky tehdä työtä”. Schauberger näki asian päinvastoin. Energia ei ole aineen ominaisuus, vaan aine on energian ilmentymä. Energian alkuperä vastaavasti on jossain havaintomaailman tuolla puolen.

Esimerkiksi universumin synty modernin fysiikan mukaan on tapahtunut jonkin kuuman ja tiiviin pisteen äkillisen laajentumisen seurauksena eli alkuräjähdyksenä. Tämä kuvastaakin hyvin nykyihmisen ajattelutapaa, joka ymmärtää vain kuolemaa, muttei elämää eikä näin ollen todellisuudessa kumpaakaan.

Schaubergerin mukaan kaikkeuden on täytynyt syntyä luovan tahdon halusta ilmentyä maailmassa, ja tätä itse asiassa energia pohjimmiltaan onkin. Energia on saanut aikaan erilaisia muotoja erilaisissa kokoluokissa ja luonut myös näkyvän maailman vaikutukset.​1​

Energia haluaa kulkea spiraalimaisesti

Energia haluaa kulkea spiraalimaisia polkuja. Energian kulkiessa se liikuttaa samalla ainetta, mutta karkea aine ei pysty liikkumaan samalla vaivattomuudella kuin energia, minkä vuoksi ainetta alkaa kasaantua. Schauberger piti maapalloa suurena lantakasana, ja sanoi kaiken materian ja kaiken maan päällä elävän koostuvan vain karkeasta jätöksestä, joka on energian liikkeestä jäänyt jäljelle.​1​

Luonnossa spiraaleja on kaikkialla. Niitä voi havaita yhtä hyvin etanan kotelossa, antiloopin sarvissa, kasveissa ja kokonaisissa spiraaligalakseissa. Huolimatta tämän kiistattomasta merkityksestä luonnolle, tiede ei kuitenkaan ole pyrkinyt ymmärtämään ja kopioimaan tätä luonnon dynamiikkaa.​1,2​

Luonto tekee asiat tehokkaasti. Spiraalien ja pyörteiden käyttö ei ole vain sattumaa, vaan niillä on tärkeä syy. Ihmisenkin tulisi ymmärtää spiraaleja ja pyörteitä, ja käyttää niitä teknologiassaan. Toisin sanoen ”ymmärtää ja kopioida luontoa”, kuten Viktor monesti sanoi.

Luonto organisoi, ihminen hajottaa

Minun täytyy antaa energian lähde niille, jotka suojelevat tai pelastavat elämää, mikä tuottaa energiaa niin halvalla, että siihen verrattuna ydinfissio ei pelkästään ole epätaloudellinen, vaan naurettava.

Viktor Schauberger

Schaubergerin mukaan energia kulkee kahteen suuntaan tai kahdella tavalla. Toinen on energiaa keskittävä ja organisoiva imploosio ja sen vastakohtana energiaa ja järjestystä hajottava​*​, räjähtävä voima. Luonto käyttää näitä molempia voimia hyväkseen, mutta ihminen vielä tänäkin päivänä osaa teknologiassaan käyttää vain räjähtävää voimaa. Esimerkiksi energian tuottamisemme perustuu hajottavaan periaatteeseen – oli kyseessä sitten öljyn ja kivihiilen polttaminen tai ydinvoima –, joka on saastuttavaa, hyötysuhteeltaan tehotonta ja luonnonvaroja nopeasti kuluttavaa.

Räjähtävä voima

Kuoleman periaate
Sisältä ulospäin suuntautuva
Tuottaa lämpöä
Disorganisoi
Tuottaa kaaosta
Tuottaa ääntä
Hajottaa energiaa
Palaminen, räjähdys, säteily, radioaktiivisuus

Keskittävä voima (imploosio)

Elämän periaate
Ulkoa sisäänpäin suuntautuva
Viilentää
Organisoi
Tuottaa järjestystä
On hiljainen
Tiivistää energiaa pisteeseen
Pyörremyrsky, vesipyörre, galaksi, generoaktiivisuus

Luonnossa imploosio-voima voidaan havainta muun muassa vesipyörteissä, pyörremyrskyissä tai vaikkapa galaksien dynamiikassa. Pyörremyrsky on hyvä esimerkki, kuinka luonto tuottaa voimaa tiivistämällä ulkoa keskustaan päin. Pyörremyrskyn keskellä on kuitenkin ylöspäin suuntautuva liike, imu. Pyörremyrkyssä siis on kaksi vuorovaikutuksessa olevaa voimaa: paine ja imu. ​1​

Syklooni

Imuvoiman tehoa ei voi vähätellä, sillä esimerkiksi pyörremyrsky onnistuu nostamaan kokonaisia talojakin ilmaan. Tehoa tärkeämpi ominaisuus on kuitenkin hyötysuhde, sillä räjähdysvoimalla tuotetun energian, kuten polttomoottorin hyötysuhde on parhaimmillaan vain 30%. Suurin osa energiasta muuttuu kitkan kautta lämmöksi.

Imploosio-moottori on periaatteeltaan täysin vastakkainen räjähdys-moottorille. Jälkimmäisen käyttäessä hyväkseen räjähdyksen aiheuttamaa painetta, edellä mainittu käyttää imploosion aikaan saamaa imuvoimaa. Räjähdys-moottori saa aikaan kitkaa ja aiheuttaa hiukkasten kuumenemisen. Sen sijaan imploosio-moottori toimii kitkattomasti, hiljaisesti, saa aikaan lämpötilan tippumista, ja sen hyötysuhde on lähes 100%. ​3​

Schaubergerin rakentamista ja suunnittelemista laitteista on jäänyt jäljellä hyvin vähän tietoa ja se vähäinenkin tietoa on epätarkkaa. Yksi esimerkki tällaisesta on ”biologinen sukellusvene”, joka perustui vorteksi-pohjaiseen ”taimen-turbiiniin”. Tämä laite perustuu siihen työntö- ja imuvoimaan, jonka tämä turbiini saa aikaan imemällä vettä keskiosasta sisään ja ohjaamalla sen sivuille sillä tavoin, että se muodostaa hallitun vesipyörteen eli vorteksin sukellusveneen ympärille.

”Biologinen sukellusvene”
Turbulent valmistaa imploosio-periaatteeseen pohjautuvia vesivoimaloita.

Tämä periaate vastaa hyvin paljon Walter Russelin genero-radiatiivista periaatetta, jonka mukaan maailmankaikkeus toimii kaksisuuntaisen pumpun tavoin ikuisesti laajenemista ja supistumista vuorottelemalla. Tämän periaatteen mukaan molemmat näistä on yhtä välttämättömiä ja samaan aikaan kaikessa toimivia. Periaatteen toinen puoli tiivistää energiaa yhteen eli keskittää potentiaalia (elämä-puolisko) ja toinen puoli hajottaa energiaa alhaisemman potentiaalin tilaan. Esimerkiksi pilvessä oleva vesipisara lisää vähitellen potentiaaliaan, kunnes se sataa alas maahan kasvattaen lisää potentiaaliaan. Vastaavasti maanpinnalla olevan veden haihtuessa se vähentää potentiaaliaan sekä nousee ja laajenee vesihöyrynä takaisin taivaalle.

Elävä vesi

Schaubergerin katsoi, että ihmiset eivät ymmärrä vettä. Vesi ei hänelle ollut pelkkä kemiallinen molekyyli, vaan ensisijaisen tärkeä, elinvoimaa sisällä pitävä elävä organismi. Vesi oli Schaubergerin intohimo, ja tästä syystä häntä on kutsuttu ”vesivelhoksi”.

Vesi haluaa luontaisesti liikkua spiraalimaisesti, mutta ihmiset pakottavat veden kulkemaan suoraan, oli kyseessä sitten kaupungin läpi kulkevasta joesta tai suurella paineella vesijohdoissa kulkevasta juomavedestä. Tällainen luonnoton veden käsittely tuhoaa veden luontaisen tilan ja tällä on suuria haitallisia vaikutuksia jokiin ja käyttämäämme juomaveteen. Ihmisen käsittelemä vesi on vailla elinvoimaa​†​ ja se pilaantuu nopeasti, eikä kasvitkaan sen avulla kasva niin hyvin kuin mitä ne laadukkaalla vedellä kasvaisivat.​4​

Schauberger katsoi veden lämpötilan olevan sen ominaisuuksille hyvin keskeinen, ja kaikista optimaalisin lämpötila hänen mukaansa on +4 C astetta. Palataan takaisin artikkelin ensimmäisessä osassa mainittuun taimen-esimerkkiin, jossa Viktor ihmetteli taimenten kykyä pysyä vaivattomasti paikallaan voimakkaassa virrassa. Viktor teki kokeen, jossa 500 metriä yläjuoksulla jokeen kaadettiin vaivainen sata litraa kuumaa vettä. Lähes välittömästi veden kaatamisen seurauksena taimen muuttui hyvin levottomaksi ja pystyi enää hyvin suurella vaivalla pysymään paikallaan, kunnes lopulta joutui antautumaan virran vietäväksi. Tämä sai Schaubergerin vakuuttuneeksi siitä, että veden lämpötilalla on suuri vaikutus veteen. Muodostiko taimenen keho veden kanssa luonnollisen vorteksin, joka loi tarvittavan työntö/imuvoiman pitääkseen kalan kovassa virrassa paikallaan? ​2​


 1. ​*​
  Toisin sanoen Entropiaa aiheuttava.
 2. ​†​
  Tämän voi ajatella pranana tai Chinä. Ilmeisesti vedessä voi olla sähköinen latauskin. Lautautuneella eli elävällä vedellä on erilaiset ominaisuudet verrattuna ”kuolleeseen” veteen.

Lähteet

 1. 1.
  Coats C. Living Energies: An Exposition of Concepts Related to the Theories of Viktor Schauberger. Gill Books; 2001.
 2. 2.
  Alexandersson O. Living Water – Viktor Schauberger and the Secrets of Natural Energy. Gill Books; 1982.
 3. 3.
  Crabb RH, Thompson TM, eds. IMPLOSION – VIKTOR  SCHAUBERGER  and  the  PATH of NATURAL ENERGY. Unknown; 1985. https://www.bluestarenterprise.com/articles/viktor-schauberger/vitor-schauberger-implosion-the-path-of-natural-energy.pdf
 4. 4.
  Winter D. Super Imploder Results. Fractal Water. Accessed July 1, 2020. https://www.fractalwater.com/research/super-imploder-results/